Lahden Pysäköinti Oy:n tietosuojaseloste

Lahden Pysäköinti Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen
(GDPR, voimassa 25.5.2018 lähtien; aiemmin Suomen henkilötietolaki 523/1999) mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Lahden Pysäköinti Oy
Hämeenkatu 26 B, 15140 Lahti
Y-tunnus: 0855202-9,
info@lahdenpysakointi.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Vesa Lappi, info@lahdenpysakointi.fi, 044 340 4042

3. Rekisterin nimi

Lahden Pysäköinti Oy:n tekninen pysäköinti- ja asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Lahden Pysäköinti Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja ylläpito.

Lisäksi pysäköijiltä voidaan kerätä ajoneuvojen rekisteritunnukset joko teknisesti kameratekniikalla tai asiakkaan itse syöttämänä. Ajoneuvon rekisteritunnus kerätään sekä pysäköintitapahtuman ajaksi, että talletetaan pysäköintitapahtumalokiin. Rekisteritunnuksella ohjataan myös pysäköintijärjestelmää ja tehdään asiakkaan sisään- ja ulosajo sujuvammaksi.

Ajoneuvon rekisteritunnusta voidaan käyttää pysäköinninvalvonnassa pysäköintioikeuden tarkastamiseen ja pysäköintitapahtuman kohdentamiseen asiakkaalle. Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää pysäköintipalvelun yhteydessä ilmenneiden väärinkäytöstilanteiden selvittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyperusteina ovat asiakkaan ja Lahden Pysäköinti Oy:n välinen sopimus sekä asiakkaan asiakassuhteeseen perustuva Lahden Pysäköinti Oy:n oikeutettu etu.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Kausi- kongressi- ja sopimuskortti asiakkaiden osalta rekisterin talletetaan heidän ilmoittamansa ajoneuvon rekisteritunnukset, jotka yhdistetään asiakasrekisterissä olevaan nimeen, osoitteeseen, puhelinnumeroihin, sähköposti-osoitteisiin, asiakkaan tilaamiin ja käyttämiin palveluihin, tuotteisiin, tilaus- ja laskutustietoihin. Sähköisistä palveluista talletetaan myös käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus. Lisäksi yritysasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan yrityksen Y-tunnus ja yhteyshenkilön yhteystiedot.

Pysäköintitapahtumasta rekisteri sisältää ajoneuvon rekisterinumeron, mahdollisesti valokuvia ajoneuvon rekisteritunnuksesta, tiedot käytetystä pysäköintilaitoksesta/alueesta, pysäköinnin aloitus- ja lopetusajankohdan.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Sopimusasiakkaiden osalta henkilö- ja ajoneuvotiedot kerätään sopimuksen solmimisen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi asiakastietoja voidaan myös kerätä asiakkaalta itseltään puhelimitse, asiakaskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Rekisterinpitäjä kerää toiminnassaan tietoa pysäköivien ajoneuvojen rekisteritunnuksista, joita käytetään kulunvalvonnan ohjaamiseksi ja asiakkaan tunnistamiseksi.

Lyhytaikaispysäköinnissä väärinkäytösepäilyjen yhteydessä ajoneuvon omistajan/haltijan yhteystiedot voidaan kerätä Trafin ylläpitämästä ajoneuvoliikennerekisteristä.

7. Tietojen luovutus

Tietoja asiakkaista voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille, jos palvelun toiminta sitä vaatii.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille:
• suoramarkkinointitarkoituksiin
• mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Tilastollisia palvelun käyttötietoja ja asiakastietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jossa niistä ei voida tunnistaa yksilöllisiä henkilötietoja.

Ajoneuvon rekisteritunnus voidaan luovuttaa Trafille ajoneuvon tietojen ja omistajan/haltijan osoitetietojen selvittämiseksi.

Ajoneuvon rekisteritunnus voidaan luovuttaa pysäköinninvalvontaan ajoneuvon pysäköintioikeuden
voimassaolon selvittämiseksi.

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siten, kuin viranomaisilla on erityislainsäädännön perusteella tähän oikeus.

8. Tietojen siirto eu:n tai eta:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää tai siihen asti, että rekisteröity esittää henkilötietojansa koskevan poistopyynnön rekisterinpitäjälle ellei rekisterinpitäjällä ole oikeutettua etua edelleen säilyttää tietoja.

10. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseään koskevat henkilötiedot.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tulla unohdetuksi, eli pyytää tietojensa poistoa.
Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

12. Muutokset

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tai korjata tietosuojaselostetta. Suosittelemme asiakkaita tarkistamaan säännöllisin väliajoin tietosuoja-selosteen ja siihen tehdyt muutokset.